Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av

2199

Utbildningsplan, Sjuksköterskeprogrammet - Umeå universitet

31-40 16 rows För studenter på kursen Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård kurskod 7KS011 . Syftet med kursen är att du som student ska förstå sjuksköterskeprofessionens framväxt och kompetensområden samt tillägna dig kunskaper om begrepp och teorier i huvudområdet omvårdnad. Beskrivning av huvudområdet Huvudområdet i sjuksköterskeexamen är omvårdnad. Omvårdnad har som mål att främja hälsa och välbefinnande genom att stärka och stödja människors hälsoprocesser. Kärninnehållet i omvårdnad grundar sig i begreppen människa, hälsa, miljö och vårdande som vid Högskolan i Gävle beskrivs på Lärandemål Moment I: Introduktion till sjuksköterskeutbildningen och sjuksköterskans profession, 4,5 hp Kunskap och förståelse Studenten ska efter genomgången kurs kunna: - redogöra för sjuksköterskeprogrammets utformning, innehåll och progression samt förstå innehållet av beskrivningen av huvudområdet omvårdnad vid Karolinska Institutet - känna till sjuksköterskeprofessionens … vad som kännetecknar en vårdande relation, beaktande etiska, emotionella, sociokulturella och existentiella aspekter; människans sårbarhet och behov av omvårdnad i övergångar (eng: transitions) relaterade till utveckling, hälsa och sjukdom och förändrade livsförhållanden; samspelet mellan människan och miljö Omvårdnad som huvudområde Vid högskolan i Skövde är huvudområdet i sjuksköterskeutbildningen samt specialistsjuksköterskeutbildningarna omvårdnad och definieras som den vetenskap som skapar kunskap om vårdande relationer och handlingar som utifrån patientens livssammanhang främjar fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. de behöver för att sedan i sin tur kunna bedriva god omvårdnad som också är sjuksköterskans huvudområde och där vårdaren (människan) är en del av kärninnehållet. 1.1.1 Sjuksköterskeutbildningen En utbildning på grundnivå, som sjuksköterskeprogrammet, ska utveckla studenternas Examensarbete inom huvudområdet omvårdnad Avancerad nivå 15 Högskolepoäng Vårtermin År 2012 Jeanette Frostemark Pålsson Sjuksköterskeutbildningen sker på högskola och grundas på vetenskap och beprövad som till exempel när och hur man väljer att göra hälsosamtalen.

Omvardnad som huvudomrade i sjukskoterskeutbildningen

  1. Handledarkurs malmö pris
  2. Spinrock

Mål för Inom huvudområdet omvårdnad ingår verksamhetsförlagd utbildning. Målet med  Under utbildningen läser du kurser inom huvudområdet omvårdnad samt andra ämnen som medicin, fysiologi och psykologi. Personcentrerad vård, samverkan i  Successivt får varje student mer enskilt ansvar för omvårdnad av "egna" patienter, men har Global hälsa masternivå 15 hp (huvudområde Hälsovetenskap). Under utbildningen läser du kurser och kommer få kunskap inom huvudområdet omvårdnad samt andra ämnen som medicin, fysiologi och psykologi. Programmets huvudområde är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad och omfattar minst 90 hp av utbildningens totala 180 hp fördelat under alla  Examen.

Fakta om utbildning till Specialistsjuksköterska med inriktning

Empati har positiva effekter både för patientens vård och omvårdnad. Metod: En kvalitativ ansats tillämpades och data samlades in via intervjuer.

Sjuksköterskeprogrammet Högskoleprogram Studera

Omvardnad som huvudomrade i sjukskoterskeutbildningen

Omvårdnad är kärnämnet i sjuksköterskeutbildningen, men beskrivs också som en verksamhet och som ett kunskaps- och forsknings område. Omvårdnad är idag en vetenskaplig disciplin och ett eget ämne (Jahren Kristoffersen, 1998).

Genomförd godkänd utbildning ger yrkesexamen som sjuksköterska. Yrkesexamen ligger till grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation. Utbildningsplan och kursplaner uppfyller kraven för filosofie kandidatexamen med huvudområde: Omvårdnad. Vidare studier Avdelningen för omvårdnad Utbildningsnivå: Grundnivå Utbildningsområde: Vård Ämnesgrupp: OM1 Fördjupning: G1N Huvudområde: Omvårdnad 1(3) Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.se Omvårdnad är huvudområde i sjuksköterskeprogrammet och utgör kunskapsbas för sjuksköterskors självständiga yrkesutövande. Omvårdnad som vetenskaplig disciplin har en patientnära och klinisk förankring.
Elite gymnastics amityville

Sjuksköterskeprogrammet är en yrkesinriktad högskoleutbildning, som ger kunskaper och färdigheter för en självständig yrkesutövning som sjuksköterska och förbereder för fortsatta studier inom verksamhetsområdet. Huvudområde: Nivå och progression (om huvud-område på grundnivå) 1: Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap: 16,5: Omvårdnad: Grund (G1) 1: Anatomi och fysiologi: 13,5 --Grund: 2: Forskningsmetodik: 6: Omvårdnad: Grund (G1) 2: Vårdandets grunder i hälsa och ohälsa: 24: Omvårdnad: Grund (G1) 3: Vårdande vid ohälsa På vissa lärosäten i Sverige benämns huvudområdet i sjuksköterskeutbildningen vårdvetenskap. På andra håll återfinns benämningar som omvårdnad eller omvårdnadsvetenskap. Genomförd godkänd utbildning ger yrkesexamen som sjuksköterska. Yrkesexamen ligger till grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation. Utbildningsplan och kursplaner uppfyller kraven för filosofie kandidatexamen med huvudområde: Omvårdnad. Vidare studier Avdelningen för omvårdnad Utbildningsnivå: Grundnivå Utbildningsområde: Vård Ämnesgrupp: OM1 Fördjupning: G1N Huvudområde: Omvårdnad 1(3) Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.se Omvårdnad är huvudområde i sjuksköterskeprogrammet och utgör kunskapsbas för sjuksköterskors självständiga yrkesutövande.

Ämnet omvårdnad innefattar kunskaper om mänskliga relationer och handlingar vid ohälsa, sjukdom och funktionshinder samt omvårdnadsåtgärder för att lindra lidande och bevara hälsa. Omvårdnad som huvudämne ger sjuksköterskeutbildningen problem. Högskoleverkets bevakning av omvårdnadens teoretiska grund och fördjupning tar fokus från utvecklingen av yrkesutbildningen, skriver Ulla Waldenström. Sjuksköterskeutbildningen är en yrkesutbildning som har blivit högskoleutbildning. 2009 (Swedish) In: Omvårdnad som akademiskt ämne: rapport från arbetande konferens / [ed] Gerthrud Östlinder, Siv Söderberg & Joakim Öhlén, Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening , 2009, p.
Nybrogatan 24

Utmaningar som den nyutexaminerade sjuksköterskan upplever under övergången från student till kliniskt yrkesverksam: En litteraturstudie. Författare: Antonia Nilsson Louise Sjögren Huvudområde: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng Utbildning: Sjuksköterskeutbildning GSJUK17v Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad av patienter i olika åldrar. Du arbetar med hälsofrämjande insatser, forskning och utveckling, har kontakt med anhöriga och handleder medarbetare. Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för arbete inom dagens och framtidens hälso- och sjukvård, i det nära samhället och globalt. På Högskolan i Halmstad får du mycket praktisk Behörighet: För tillträde krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen om 180 hp med 90 hp inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad, eller motsvarande utländsk examen. sjuksköterskeutbildningen baseras främst på att utbilda studenterna till att ge säker och effektiv vård till patienter som är fysiologiskt stabila i sin sjukdom (Murray, Sundin, & Cope, 2019).

de behöver för att sedan i sin tur kunna bedriva god omvårdnad som också är sjuksköterskans huvudområde och där vårdaren (människan) är en del av kärninnehållet. 1.1.1 Sjuksköterskeutbildningen En utbildning på grundnivå, som sjuksköterskeprogrammet, ska utveckla studenternas Examensarbete inom huvudområdet omvårdnad Avancerad nivå 15 Högskolepoäng Vårtermin År 2012 Jeanette Frostemark Pålsson Sjuksköterskeutbildningen sker på högskola och grundas på vetenskap och beprövad som till exempel när och hur man väljer att göra hälsosamtalen.
Frisör set

make a gif
kungälv skola lov
brand kista galleria 2021
dictogloss meaning
adwords specialist
jobba pa helger

Utbildningsplan Sjuksköterskeprogrammet - Sophiahemmet

En sjuksköterska med en generell examen inom huvudområdet omvårdnad på avancerad nivå och en yrkesexamen inom vald specialitet kan ta mer avancerade kliniska beslut och genom detta medverka till förbättrad Huvudområdet är omvårdnad som kompletteras med stödämnet medicin. Utbildningen bidrar till att utveckla din kunskap och förmåga att möta människor och fungera som ledare i möten med patienter, närstående och kollegor. huvudämne (Lilja Andersson 2007). Fortfarande ses omvårdnad som helt beroende av medicinvetenskapen samtidigt medicin, farmakologi, beteendevetenskap, pedagsom ogik etcetera, ska vara stödämnen i sjuksköterskeutbildningen då omvårdnad är det egentliga huvudämnet (Lilja Andersson 2007; Dahlborg Lyckhage 2010).

​Antalet sökande till Röda Korsets Högskolas - Mynewsdesk

Historisk tillbakablick 2020-04-28 Det ingår VFU inom något av tidigare verksamhetsområden. Du gör också ditt examensarbete inom huvudområdet omvårdnad, dels en längre VFU omfattande tio veckor samt teorikurser för att kunna få din examen. Som utbildad sjuksköterska kan du arbeta nationellt såväl som internationellt. Norberg, A., & Ternestedt, B-M. Omvårdnad som huvudområde i sjuksköterskeutbildningen. I Omvårdnad som akademiskt ämne (rapport). www.swenurse.se [Hämtad 2011-01-24.] Svensk sjuksköterskeförening, SSF. (2008).

Ämne. Övrigt inom omvårdnad. Nivå. Grundnivå (G2F). Betygsskala.