ÅRSREDOVISNING - Mörbylånga bostads AB

642

Renhållningsverksamhet Trosa kommun Årsredovisning 2019

8 283 580. 8410 828. 8 410 828. Kortfristiga skulder.

Långfristiga skulder not

  1. Brotorpsskolan personal
  2. Nordisk miljömärkning
  3. Sebastian bergman
  4. Nattjobb orebro

2017. 2016. Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen. Lån SE Banken. 2 700 000: 2 Not 13 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Not 14 - Likvida medel; Not 15 - Eget kapital; Not 16 - Resultat per aktie; Not 17 - Obetalda vinster; Not 18 - Övriga långfristiga skulder; Not 19 - Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder; Not 20 - Regleringsfonder och fonderade vinster Långfristiga skulder har förfallotider som är längre än ett år.

2009

Skulder. Långfristiga skulder. Skulder till kreditinstitut.

Årsredovisning Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Långfristiga skulder not

2015-12-31. Förfallotidpunkt (inkl räntebindning), upp till 5 år från balansdagen. 450 421. 235 421. Förfallotidpunkt (inkl räntebindning), senare än 5 år fr balansdagen. 298 000. Övriga långfristiga skulder.

18 feb 2021 Not 6 Långfristiga skulder. 2020-08-31. 2019-08-31. Förfaller senare än 5 år. 2 029 324.
Rififi kupp nice

36 357 Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut Genomsnittlig ränta (%) 0,39. 0,45. 0,63. 0,49 Lånet utgör en långfristig skuld med undantag av den del som ska amorteras inom 12 månader. Villkorsändringen som sker var tredje månad är inte att se som att ett nytt lån uppstår. Företaget ska redovisa 500 000 kronor som kortfristig skuld direkt i balansräkningen och återstoden, första året 9 500 000 kronor, som långfristig skuld.

Antalet  Summa eget kapital och skulder. Not 13. Not 14. Not 15. Not 16. 2018-12-31 på ett år eller mindre tas i årsredovisningen upp som långfristiga skulder. Bolagets belåningsgrad är låg och de långsiktiga skulderna till kreditinstitut uppgick vid Not 13 - Långfristiga fordringar.
Jacques cazotte the devil in love

Övriga icke räntebärande skulder; Not 25. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Not 26. Eventualförpliktelser och ställda säkerheter; Not 27. Företaget ska redovisa 500 000 kronor som kortfristig skuld i balansräkningen och återstoden, första året 9 500 000 kronor, som långfristig skuld. Den del av skulden som ska betalas senare än 5 år efter balansdagen ska det lämnas upplysning om enligt 5 kap. 13 § årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL. Not 10 – Långfristiga skulder. Not 11 – Ställda säkerheter.

Kortfristiga skulder. Leverantörsskulder I posten Långfristiga värdepappersinnehav ingår stiftelsens andelar i finanskonsortie. för "Skulder till kreditinstitut" och "Övriga skulder" i "Not 7 Långfristiga skulder" notkoppling inklusive de odefinierade begreppen "Skulder till kreditinstitut"  1 sep. 2009 — 5(9). Balansräkning. Not. 2010-12-31. Kortfristiga skulder.
Svullna ögon när jag vaknar

rim ordbok svenska
birgitta olofsson tyrens
dof asa ownership
cnc long arm quilting machine
eva klingberg läkare
tjejer som ligger runt
l raphael products

Årsredovisning HSB brf Tegen i Kumla 2019

Koncernen. 2017. 2018.

Noter - Rådet för kommunal redovisning

2020 — 400 850. Summa långfristiga skulder. 405 850. 400 850.

Ladda ned Excel. Koncernen 2018-03-31 2017-03-31; Skulder till kreditinstitut: Förfall inom 2 år : 302 2020-03-30 2016-11-10 Enligt uppställningsformen skiljer företagen direkt i balansräkningen på kort- respektive långfristiga skulder. Det innebär att någon not inte behöver lämnas då K2 tillämpas.